Offices In Taiwan

Taipei Headquarter
Taoyuan
Hsinchu
Yilan
Hualien
Miaoli
Taichung
Nantou
Chiayi
Changhua
Tainan
Kaohsiung
Pingtung
Taitung

We have established 14 offices throughout the island of Taiwan over the years, and have served over 6000 orphans.

Taipei Headquarter

+886 2 2747 7555

No. 18-3, Baoqing St.

Taipei city 10585

Taiwan, R.O.C.

Yilan

​Lizejian Activity Center

+886 3 950 4472

No. 26-1 Xiafu E. Rd.

Wujie Township

Yilan County 26841

Taiwan, R.O.C.

Taoyuan

+886 3 455 5472

3F No. 1707 Xinsheng Rd. Guanyin Dist

Taoyuan City 32847

Taiwan, R.O.C.

Hsinchu

+886 3 561 8472

2F No. 165 Xida Rd.

Hsinchu City 30061

Taiwan, R.O.C.

Miaoli

+886 4 2589 5472

2F No. 7-13 Xincuo

Zhuolan Township

Miaoli County 36941

Taiwan, R.O.C.

Taichung

+886 4 2235 6472

No. 267 Sec. 4 Tianjin Rd.

Beitun Dist.

Taichung City 40650

Taiwan, R.O.C.

Nantou

+886 49 299 7472

No. 17 Hanzhong St.

Puli Township

Nantou County 54542

Taiwan, R.O.C.

Changhua

No. 342 Sec. 1 Erxi Rd.

Xihu Township

Changhua County 51450

Taiwan, R.O.C.

Chiayi

+886 5 236 5472

No. 69 Ln. 350 Sec. 4 Shixian Rd.

West Dist.

Chiayi City 60062

Taiwan, R.O.C.

Tainan

+886 6 213 1472

No. 105 Sec. 1 Zhongyi Rd.

West Dist.

Tainan City 70045

Taiwan, R.O.C.

Kaohsiung

+886 7 781 0472

2F No. 75 Beiping 2nd St.

Sanmin Dist.

Kaohsiung City 80743

Taiwan, R.O.C.

Pingtung

+886 8 736 2472

No. 664 Zhongzheng Rd. 

Pingtung City

Pingtung County 90059

Taiwan, R.O.C.

Hualien

+886 3 823 5472

No. 1 Ln. 62 Zhongshan Rd., Hualien City

Hualien County 97054

Taiwan, R.O.C.

Taitung

+886 89 220 472
1F No. 108 Ren 7th St.

Taitung City

Taitung County 95049

Taiwan, R.O.C.